Menu Zamknij

Rekrutacja

1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola (ze Statutu):

a. Rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny trwa od stycznia do sierpnia danego roku.

b. Naboru dzieci dokonuje Dyrektor Przedszkola (tel. 660-322-901).

c. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć w przedszkolu prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia.

d. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci 5-letnie oraz rodzeństwo dzieci uczęszczających już do przedszkola, dzieci pracowników zatrudnionych w przedszkolu oraz dzieci osób wspierających placówkę. Następnie brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń rozumiana, jako data złożenia karty.

e. Istnieje możliwość zapisu dziecka do przedszkola z wyprzedzeniem do 3 lat. W takim przypadku rodzice jednorazowo wpłacają wpisowe w wysokości określanej corocznie przez Dyrektora Przedszkola.

f. Warunkiem wpisu na listę wychowanków jest:

  • złożenie karty zgłoszenia,
  • podpisanie umowy cywilno-prawnej,
  • jednorazowa wpłata wpisowego przeznaczona na wyprawkę przedszkolaka.

g. Dyrektor może przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z dzieckiem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

h. Dyrektor może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej w kwestii rekrutacji.